V Libereckém kraji jeden prvňák ze sta opakuje první třídu

Statistiky Ministerstva školství ukazují, že ve školním roce 2017/2018 více než 1% žáků v Libereckém kraji opakovalo 1. třídu, zatímco ve vyšších ročnících se průměrná statistická hodnota pohybuje na 0,5% a méně. Kde je příčina takto vysokého čísla a jak jej snížit? Tuto disproporci řeší projekt S rodinou k inkluzi, který realizuje v Novém Boru nezisková organizace Rodina v centru.  

„Výzkumy i naše praxe potvrzují, že hlavní příčinou je nedostatečná předškolní příprava. Náš projekt pilotuje pozici poradkyně pro mateřské školy a provozuje předškolní klub, kde se děti již od dvou let připravují na předškolní vzdělávání a zápis do MŠ nebo ZŠ,“ konstatuje Petra Vlčková, ředitelka Rodiny v centru. Děti z nepodnětného rodinného nebo kulturně odlišného prostředí nemají potřebné návyky a sociální dovednosti. Potom stačí, aby dítě nenavštěvovalo žádnou formu předškolní přípravy, a do školy vstupuje nepřipraveno.

Proto rok 2017 přinesl velkou zákonnou úpravu v předškolním vzdělávání. Rodiče mají povinnost přihlásit svoje dítě (které dosáhlo ke konci srpna věku 5-ti let) do posledního ročníku předškolní přípravy. Smyslem tohoto opatření je zajistit rodinám pomoc při výchově a vzdělávání dítěte tak, aby získalo potřebné sociální dovednosti a setkalo se s podněty, které je připraví na velkou změnu – vstup do školy a první povinnosti.
Toto opatření v praxi narazilo na otázky a systémové limity. Projekt reaguje na potřebu mateřských škol spojit se s rodiči. „Na vyhledávání a kontaktování rodičů, kteří nemají své děti přihlášené do spádové MŠ,  nemáme kapacity časové ani finanční. Podpora poradkyně, která má odbornost v sociální práci a dokáže rodiče motivovat ke spolupráci, je pro nás velkým přínosem“, říká Ivana Posseltová, ředitelka MŠ Klíček v Novém Boru.
Poradkyně pro MŠ tvoří pomyslný most mezi školstvím a oblastí sociální. V červnu poradkyně úspěšně kontaktovala doporučeným dopisem celkem 28 rodin v Novém Boru, které zatím nepřihlásily svoje děti k povinnému předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Některé rodiny navštívila. Podala rodičům informace a vysvětlila, jak postupovat a jaké doklady budou potřebovat, aby dítě mohlo nastoupit do MŠ. Ověřila, zda jejich děti budou navštěvovat spádovou MŠ, nebo budou chodit jinam. Tím se vlastně uvolnila kapacita pro další zájemce o školku, protože MŠ jsou povinny držet spádovým dětem místo.
Předškolní klub je určen pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami a dětem, které vyrůstají v sociálně a kulturně odlišném prostředí. Děti zde získávají znalosti a dovednosti, které odpovídají předškolnímu věku, rozvíjí svůj potenciál a schopnost učit se.  Posilují svoje sociální dovednosti a v bezpečném prostředí se učí zapojit mezi vrstevníky.
V projektu S rodinou k inkluzi je úspěšné zvládnutí školy podpořeno i možností doučování a další podporou poradců na základních školách v Novém Boru. Pokračování článku najdete na webových stránkách: www.rodinavcentru.cz

Zdroj Statistická ročenka MŠMT