START NOVÉHO PROJEKTU S RODINOU KE VZDĚLÁNÍ

V únoru zahájila Rodina v centru realizaci projektu s názvem S rodinou ke vzdělání. Projekt je financovaný Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost + a potrvá do konce ledna 2027.

Aktivity projektu jsou určeny žákům základních škol, kteří jsou ohroženi rizikem předčasného odchodu ze vzdělávání například tím, že opakují ročník.

Dle Mapy vzdělávání je patrné, že na Novoborsku je vzdělávací neúspěšnost dětí vyšší než na 83 % území jiných obcí s rozšířenou působností v České republice. Pokud žák dvakrát opakuje ročník, tak základní školu opouští bez ukončeného základního vzdělání a jeho budoucí uplatnění na trhu práce je tím významně omezeno. Nemůže se účastnit většiny nabízených rekvalifikačních kurzů, často pracuje nelegálně, neodvádí daně, je pravděpodobným příjemcem sociálních dávek. Stát za takovéhoto jedince zaplatí několik milionů korun ročně.

Na Novoborsku takto neukončí základní školu 8,3 % žáků, přičemž celorepublikový průměr je 3,8 %. Cílem projektu je toto číslo zvrátit podporou žáka a jeho rodiny následujícími aktivitami:

Intenzivní osobní kontakt terénního sociálního pracovníka s žákem, jeho rodinou, pedagogickými a dalšími odbornými pracovníky s cílem zlepšit komunikaci se školou, žákovu motivaci ke studiu a v důsledku jeho školní úspěšnost.

Sdružovat odborníky ze školy i mimo ni v multidisciplinárním týmu s cílem koordinovaně pomáhat žákovi i jeho rodině ve zlepšení podmínek pro setrvání na základní škole.

Individuální doučování s cílem zlepšit studijní výsledky a motivovat k dalšímu vzdělávání.

Motivační a podpůrné programy v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Vafle například ve formě kroužků, workshopů a příměstských táborů s cílem rozvíjet potenciál žáka.