Projekt S rodinou k inkluzi úspěšně končí

Na základních a mateřských školách v Novém Boru už od roku 2018 působí Poradkyně pro rodiče, Odborná garantka a mediátoři v rámci projektu S rodinou k inkluzi. Projekt realizuje nezisková organizace Rodina v centru. Prostřednictvím odborníků pomáhá v komunikaci mezi žáky, rodiči, učiteli a dalšími odborníky. Poradkyně pro rodiče se zabývají školním neúspěchem dětí i konfliktními situacemi ve škole. Během tří let navázaly úzkou spolupráci se školami a daří se jim podporovat žáky, kteří jsou ohroženi socioekonomickým znevýhodněním a zároveň žijí v kulturně odlišném prostředí. Do projektu se zapojilo celkem 144 žáků a 403 rodičů.

Zpočátku realizace bylo nutné budovat důvěru mezi pracovníky škol a projektu. Spolupráce se postupně prohlubovala a s uzavřením škol na jaře 2020 ještě vzrostla. Poradkyně pro rodiče vypomáhaly v komunikaci mezi školou a rodinami. Zvýšil se zájem o doučování, kterého se v rámci projektu účastnilo celkem 85 žáků. V rámci letních prázdnin Rodina v centru zorganizovala 48 výletů. Děti tak měly možnost aktivně trávit čas a prohlubovat své matematické a čtenářské dovednosti prostřednictvím neformálního učení.  Postupem času se dostaly do povědomí rodičů i učitelů školní mediace, další aktivita projektu, která předchází komunikačním problémům mezi pedagogy, žáky a případně rodiči. Školních mediací bylo uskutečněno 100.

 

Součástí projektu byla i práce Poradkyně pro rodiče z mateřských škol. Aktivně vyhledávala a oslovovala rodiny dětí, které předškolní vzdělávání nenavštěvují. Radila rodičům v oblasti zdravotní, sociální i ve vzdělávání. Celkem podpořila 40 rodičů. Dvanáct učitelek mateřských škol absolvovalo akreditovaný vzdělávací kurz Persona Dolls. Na kurzu se naučily techniku, kdy pomocí panenky navazovaly a prohlubovaly kontakty v dětském kolektivu a učily se pracovat s předsudky.

Pro děti ve věku 2 – 6 let byl k dispozici předškolní klub, jehož cílem je odstraňovat bariéry, které mohou děti při vstupu do školy hned na začátku zbrzdit a demotivovat. Děti si pak mohou vypěstovat negativní vztah ke škole a zbytečně zažívají školní neúspěch. Předškolní klub navštěvovalo celkem 20 dětí. Pedagožka rozvíjela u dětí dovednost samostatně se najíst, obléknout nebo zvládnout základní hygienické návyky na toaletě apod. Pracovala nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči. Celkem posílila rodičovské kompetence u 30 rodičů.

V rámci projektu jsme zrealizovali 10 besed pro veřejnost a publikovali 15 osvětových článků s cílem rozvíjet diskusi o inkluzi a poukázat na fakt, že téma inkluze nabízí nové možnosti každému dítěti.

Aktivity projektu se ukázaly jako přínosné a i díky tomu bude Rodina v centru realizovat návazný projekt S rodinou k inkluzi II, který bude probíhat do konce roku 2022. Poradci pro rodiče budou tedy pokračovat ve své práci na novoborských školách.

Projekt S rodinou k inkluzi (Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008505) je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.