Poradci pro rodiče propojují školu s jejím okolím  

Co všechno patří do činnosti poradce na školách? Rozpětí je široké. Přístup poradců je založený na znalosti dítěte a přijetí jeho individuality na jedné straně a na odbornosti a nezávislosti na straně druhé. Poradce zajišťuje základní i odborné sociální poradenství a pomáhá žákům začlenit se do vzdělávání s využitím metod sociální práce.  Podstatou jeho práce je tedy porozumění, přátelský postoj, důvěra a vnímání dítěte. Opírá se o odborný přístup zahrnující znalost sociálního znevýhodnění. Sociálním znevýhodněním rozumíme celé spektrum vztahových problémů a různých nepříznivých situací v rodině – rozvod rodičů, výchova jedním rodičem, zanedbávání dítěte, závislosti, domácí násilí apod. S řešením těchto potíží má zkušenost nezisková organizace Rodina v centru, která je také zaměstnavatelem sociálních pracovníků na školách. Poradci řeší i vznik nebo působení sociálně patologických jevů, mají zkušenosti se zdravotními handicapy a v neposlední řadě řeší i prevenci ve školním prostředí. Na školách se jim daří podchytit děti, které potřebují pomoc.

Základní vlastností práce poradce je její přesah mimo školu. Jsou tak nápomocni učitelům, kteří mnohdy potřebují znát situaci a dění mimo školu, aby mohli lépe nastavit podmínky pro vzdělávání dětí. Poradce pro rodiče pomáhá odhalit pozadí problémů, které mají často vážnější dopady u dětí než u dospělých. Je nápomocen při nasměrování k dalším odborníkům. S žáky řeší různorodé situace, které jim více či méně brání jak v úspěšném vzdělávání, tak v osobním rozvoji, např. může pracovat i s nadanými dětmi. Poradce pracuje nejen se žáky, ale spolupracuje i s rodiči, pedagogy a dalšími odborníky na škole i mimo školu, především s pedagogicko-psychologickou poradnou, OSPOD, Střediskem výchovné péče, Speciálně pedagogickým centrem dalšími sociálními službami v regionu – s  Rodinnou poradnou a Dluhovými poradnami, Intervenčním centrem, Centrem EFKO, Farní charitou Česká Lípa apod.

Škola zrcadlí vývoj ve společnosti, která je polarizovaná nejrůznějšími vlivy – technický rozvoj, globalizace, komercionalizace a tendence ke stále větším výkonům a ziskům.  Tyto tíživé faktory nedopadají jen na nás dospělé, ale i na děti. Právě na nich je čitelné neukotvení a složité hledání vlastní identity. Ve třídách můžeme sledovat různorodost, která klade větší nároky na učitele. Na to reaguje i nový systém – tzv. Inkluzivní zákon, jehož snahou je odpovídat na potřeby dětí a vytvořit pro ně bezpečné prostředí ve škole a co nejlepší podmínky k rozvoji. V praxi systém však naráží na nedostatečné ukotvení, ale i chybějící kapacity finanční i lidské. V novoborských školách proto fungují poradci pro rodiče, kteří si své místo v systému hledají. Jsou zde především pro děti, aby se cítily ve škole dobře. Fungují právě jako sociální pracovníci a prostředníci v komunikaci mezi školou, rodinou a odbornými institucemi. Pokud právě Vaše dítě má speciální potřeby, obraťte se na poradce na Vaší škole.