Poradce na školách se nezastaví

Od června 2018 realizujeme pilotní projekt S rodinou k inkluzi na školách v Novém Boru. Každá škola, která je do projektu zapojena, má k dispozici svého poradce. Práci poradců zastřešuje odborný garant. Jak tito pracovníci přistupují ke své práci a jak mohou podpořit rodiče, učitele a žáky?  

Odborný garant a školní poradci dávají při spolupráci s klienty důraz především na jejich oceňování, na posilování jejich kompetencí a dodržování dohodnutých pravidel. Pokud klient neplní to, na čem se společně s pracovníkem domluvili, snaží se o revizi zakázky, tak aby byla pro klienta v tu danou chvíli přijatelná. Klienti nejčastěji vyhledávají pomoc a podporu poradců v záležitostech, kterým sami nerozumí, nebo v případech, kdy si nejsou jisti svými schopnostmi. Poradci ve spolupráci s externími mediátory a s rodiči pracují především na nastavování hranic dětem, na důslednosti ve výchově a na vzájemně respektujícím vztahu s dítětem, kam patří i ocenění za úspěchy apod.

Dle jednotlivých pracovníků projektu se liší jejich přístupy k práci s klientem a nástroje, které při své práci využívají. Podle odborného garanta Jiřího Střelce je nejlepší nástroj „zpětná informace při rozhovoru, kterou dáváme rodičům, pokud si během rozhovoru něčeho všimneme nebo nás něco důležitého z příběhu klienta zaujme“. Dále pracovníci nabízejí doprovody klientům a praktické ukázky tak, aby klienti věděli, jak se chovat a jak řešit např. konfliktní situace s klidem a tak, aby pro ně měli řešení, které si představují. Poradkyně pro mateřské školy Barbora Wünschová uvádí:“ Osvědčil se mi úzký kontakt s mateřskými školkami, kde paní učitelky tráví s dětmi mnoho hodin a velice citlivě zaznamenají, když se s dítětem, nebo v rodině, něco odehrává.“ Poradkyně může pak rodiče snáze oslovit, vyslechnout je a nasměrovat je tam, kde je jim poskytnuta odborná pomoc psychologů a jiných odborníků a organizací. „Velice mne těší, jak skvěle, operativně a návazně zde funguje spolupráce mezi neziskovými organizacemi, sociálními odbory a následně i úřady, kdy se v tíživých situacích hledají všechny cesty, jak účinně a efektivně pomoci, aniž by byl rodič zbavován zodpovědnosti,“ uvádí Viera Traupová, poradkyně na ZŠ. Práce poradců umožňuje k rodičům směřovat pomoc i z těch návazných neziskových organizacích, o nichž rodič často neví, a tak se cítí ve své situaci bezmocný.  Ať už se jedná o výchovné problémy, vztahové krize v rodině či neutěšenou finanční situaci.

Důležité je k rodičům přistupovat partnersky, nediktovat a snažit se je zapojit tak, aby začali na problému spolupracovat, aby vnímali ohrožení svého dítěte a snažili se zapojit vlastní zdroje či hledali zdroje v jiných členech rodiny. Snažíme se o podporu konkrétního klienta a utvrdit ho v tom, že jenom on sám je největší odborník na své dítě. Upozornit jej na rizika. Pracovat na jeho výchovné kompetenci a dodat mu sebevědomí v tom smyslu, že mají na to jako rodiče, aby dítě vychovávali.

Pracovníci doporučují či spolupracují s různými návaznými institucemi, které mohou rodičům posloužit. Jedná se např. o nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, která poskytují dětem smysluplné trávení volného času, nabízí možnost doučování či pomoc při psaní domácích úkolů, nebo terénní program. Dalšími návaznými institucemi, které pracovníci využívají při práci s rodinou, je např. středisko výchovné péče, jež rodiče mohou využít v případě, kdy se ve škole či v rodině začnou objevovat výchovné problémy, či i pedagogicko-psychologická poradna, kterou rodiče s dětmi též využívají např. v případě, kdy děti nezvládají učivo.

Poradci i odborný garant se snaží o to, aby jejich klienti získali náhled na vlastní situaci. Snaží se je podporovat, ocenit za úspěchy a dodávat jim sebevědomí, tak aby si byli vědomi toho, že jsou to především oni, kdo zodpovídají za svou rodinu a že jsou schopni ve svém životě něco změnit.

PaeDr. Jiří Střelec, odborný garant projektu