Nebojme se konfliktů ve školách, pomůže mediace.

Na novoborských základních školách můžete vy nebo vaše děti zdarma využít služeb mediátorů, kteří pomáhají v řešení konfliktů. A to díky projektu S Rodinou k inkluzi neziskové organizace Rodina v centru. Rodina v centru přivedla do Nového Boru odborníky, kteří mají s mediacemi na školách praktické zkušenosti. Nový Bor se tak řadí mezi průkopníky této účinné metody. Mediace se úspěšně používá při řešení sporů v právu nebo rodinných sporech a rozvodech. Zde s ní má zkušenosti i Rodina v centru. Právě školy, kde se potkávají nejen děti, ale i dospělí s různými názory, postoji a zvyky, jsou přirozeným semeništěm střetů a konfliktů. Učme naše děti s konfliktem pracovat.  

Konflikt je přirozenou součástí naší komunikace. Většina z nás do konfliktů nerada vstupuje. Bojíme se emocí. Často jsme bezradní a těžko hledáme kompromis s druhou stranou.  Právě v takovém případě může pomoci mediátor. Když konflikt uchopíme jako impuls, který provází změnu a který nás může něčemu naučit, vytěží z něj všichni zúčastnění. To se týká nejen nás dospělých, ale především dětí, které se komunikačním dovednostem a zvládání konfliktu teprve učí.

Jak může mediace pomoci?

Používá se při sporech, kde jsou důležité vzájemné vztahy, např. vedení školy a rodič, vedení školy a učitel, učitel a rodič, žák a učitel nebo žáci mezi sebou. Mediace se často využívá tam, kde je narušená komunikace, ale lidé spolu přesto musí spolupracovat. Jednání váznou a lidé nemohou najít společný jazyk. Když si zájmy a potřeby obou stran odporují, nebo když je konflikt příliš složitý a zúčastněné strany už jej nedokážou analyzovat a řídit. Mezi dětmi mediace pomáhá zvládat situace jako hádky, pomlouvání, obtěžování, žárlivost, první lásky, rvačky, vyrušování, ale i skupinové rozhodování, konflikty nebo zárodky šikany.

Jak pracuje mediátor?

Mediátor pomocí specifických komunikačních metod a technik tlumí nebo naopak nechá vyplynout na povrch těžké, bolavé emoce. Postupně vede obě strany do stavu, kdy jsou schopny vzájemně si naslouchat, zapojit rozum a pochopit, „jak to má ten druhý“. Právě toto pochopení přináší úlevu oběma stranám a možnost hledání dalších alternativ pro původně „ jediné možné řešení“.  Výsledky mediace jsou většinou písemně stvrzeny. Obě strany se domluví, jak konkrétně bude dohoda naplňována.

Kdo jsou mediátorky na novoborských základních školách?

Na školách můžete využít služeb učitelek, nebo ředitelek škol, které prošly mediačním výcvikem a mají praktické zkušenosti s mediací na školách v Krásné Lípě, Varnsdorfu a Rumburku nebo na probační a mediační službě. Mediátoři jsou nezávislí a nestranní. Nabízejí další úhly pohledu a podporují porozumění. Nehodnotí, ani nerozhodují. Všechny informace, které zazní na mediaci, jsou důvěrné. Mediátor je vázán mlčenlivostí.

Pro více informací kontaktujte poradce pro rodiče na jednotlivých základních školách nebo odborného garanta projektu. Poradci jsou odborníci se zkušenostmi ze školství a sociální oblasti, kteří jsou rodičům a jejich dětem k dispozici a mohou jim zprostředkovat mediaci, nebo pomoci řešit náročné situace ve škole.