Krizový plán pomáhá učitelům řešit šikanu i další obtížné situace

V rámci projektu S rodinou k inkluzi testujeme pozici sociálního pracovníka na základních a mateřských školách. V Novém Boru od roku 2018 působí na školách tři poradci pro rodiče a odborný garant. Do projektu jsou zapojeny od začátku projektu 3 základní školy a všechny mateřské školy v Novém Boru. Od září letošního školního roku se zapojila i Základní škola U Lesa. Sociální odborníci mají za sebou 1 rok, kdy aktivně působí na školách. Jak se ve školní praxi osvědčují a jak je vnímají přímo pedagogové, zjišťoval dotazník spokojenosti provedený na všech zúčastněných školách v září 2019. Služby poradců během školního roku 2018/2019 využila polovina učitelů. Zbývající pedagogové nepociťují ve třídách větší problémy nebo problémy zvládají řešit sami.

Učitelé sami pociťují jako největší zátěž výchovné problémy (22%), nespolupracující rodiče (20%), administrativu, která je spojena s podpůrnými opatřeními pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (18%), dále jsou to nespolupracující děti (12%) a šikana (6%). V budoucnu by uvítali posílení v oblasti výchovných pohovorů se žáky (14%), posílení komunikace s rodinou (15%), zajištění dohledu pro děti, které jsou z důvodu velkých výchovných problémů vyloučeny během vyučovací hodiny ze třídy (14%) a doprovázení rodičů s dětmi do institucí jako PPP, OSPOD, SVP apod. (10%)

Na základě zkušeností z loňského školního roku a realizovaného dotazníku školy zavádějí krizový plán, který předkládá seznam a jednoduchou charakteristiku nejběžnějších krizových situací. Plán se zabývá krizovými situacemi způsobenými sociálně patologickým chováním žáka nebo skupiny žáků, které mají negativní dopad na žáka samotného anebo na jeho spolužáky, učitele a další zaměstnance školy. Jde o agresivní chování a šikanu (verbální i fyzickou), poruchy příjmu potravy, záškoláctví, závislostní chování, syndrom CAN (týrané, zneužívané a zanedbávané děti), riziko závažného ublížení na zdraví nebo ohrožení života.

Krizový plán stanovuje závazné postupy pro všechny pracovníky školy, popisuje konkrétní kroky, co dělat, na koho a v jaké situaci se obracet apod.  Nabízí učitelům a dalším pracovníkům školy návod, jak krizové situace řešit. Zahrnuje i specifické opatření v případně nevhodného chování žáka ve vyučovací hodině, na jehož základě jsou rodiče povinni do tří dnů se dostavit do školy na výchovnou komisi. Zde je přítomen zákonný zástupce dítěte, vedení školy, učitel a poradce pro rodiče a společně se domlouvá postup pro zlepšení situace. Pokud se situace opakuje a nedaří se nalézt řešení, k jednání je přizván i OSPOD. Školy tak získaly nový nástroj, jak řešit problémy ve spolupráci s rodiči i odborníky. Toto opatření realizujeme od září 2019 a školy si jej velmi chválí: „Projekt S rodinou k inkluzi je pro naši školu přínosem a velkou pomocí při naší pedagogické práci. Vzájemná spolupráce funguje velmi dobře.“ Uvádí Mgr. Martina Brychová, zástupkyně ředitele ZŠ náměstí Míru.

Projekt S rodinou k inkluzi je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je v průběhu následujících tří let poskytovat dětem a mladistvým ze socioekonomického a zároveň kulturně odlišného prostředí všestrannou podporu pro předcházení a účinné řešení školního neúspěchu ve školách hlavního vzdělávacího proudu. V rámci projektu mohou základní školy využít služeb týmu sedmi mediátorů, který vede mediace mezi dětmi, rodiči, pedagogickými pracovníky a ostatními účastníky jednání. Pro děti v předškolním věku je k dispozici předškolní klub Rodiny v centru, ve kterém působí pedagožka, která kromě zajištění péče a rozvoje předškolních dětí také pomáhá rodičům při různých jednáních v institucích, kam je doprovází.