Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Činnosti na podporu pěstounských rodin vykonává Rodina v centru na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí vydané krajským úřadem Libereckého kraje poprvé dne 26. září 2012 a revidované dne 17. září 2015.

Seznam činností, které na základě tohoto pověření organizace vykonává:

1. Výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje [§ 6].

2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě [§ 11 odst. 1 písm. a)].

3. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou [§ 11 odst. 1 písm. c)].

4. Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti [§ 41].

5. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.

6. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče [§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)].

7. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout

8. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)].