Podávání a vyřizování stížností

Klienti Rodiny v centru mají možnost vyjádřit svou nespokojenost s průběhem poskytování sociálně-právní ochrany a upozornit tak na možné neodborné nebo jinak chybné postupy práce zaměstnanců organizace.

Vedle oficiální stížnosti mohou klienti podat podnět, připomínku nebo jen návrh na zlepšení jakékoliv pracovnici pěstounské péče. Rodina v centru chápe podněty klientů jako šanci ke zkvalitnění své práce a tyto podněty jsou vítány. Od dubna 2017 je v prostorách Komunitního centra (na chodbě) nainstalovaná schránka na stížnosti, připomínky a podněty. Je volně přístupná všem klientům a slouží k anonymnímu podávání podnětů. Schránku vybírá výhradně ředitelka organizace a vložené materiály řeší.

Za oficiální stížnost je považováno podání, které učiní klient písemně, emailem nebo při osobním rozhovoru buď s ředitelkou organizace, Mgr. Petrou Vlčkovou nebo s vedoucí oddělení pěstounské péče, Dominikou Babákovou.

Stížnost může být poslána jedné nebo oběma výše uvedeným osobám na adresu: Smetanova 387, Nový Bor nebo na adresu Komunitního centra: Nemocniční 369, Nový Bor, a to i anonymně.

Dále může být stížnost poslána ředitelce na emailovou adresu: vlckova@rodinavcentru.cz nebo vedoucí oddělení na: babakova@rodinavcentru.cz.

Klient může se svou nespokojeností kontaktovat ředitelku organizace telefonicky na čísle 724 326 889 nebo vedoucí oddělení na telefon 604 416 382.

Stížnost bude vyřízena ve lhůtě 30 dní ode dne jejího přijetí a stěžovatel, není-li anonymní, bude o způsobu vyřízení informován doporučeným dopisem nebo emailem.