Personální zabezpečení

Rodina v centru poskytuje doprovázení pěstounských rodin dostatečným počtem kvalifikovaných zaměstnanců a zaměstnankyň. Organizační struktura oddělení pěstounské péče k září 2015:

Personální zabezpečení

Z jednotlivých pracovních pozic plynou zaměstnankyním RvC konkrétní zodpovědnosti a kompetence.

Klíčová pracovnice

 • Podává zájemcům o pěstounskou péči obecné informace o službách, které organizace pěstounským rodinám zajišťuje.
 • Seznamuje zájemce o podpis dohody o výkonu pěstounské péče s jejím obecným zněním a informuje o rozsahu práv a povinností obou stran plynoucí z této dohody.
 • Pěstounům, s kterými má organizace sepsánu dohodu o výkonu pěstounské péče, a kterým byla určena jako klíčová pracovnice, pomáhá při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
 • Pro tento účel dochází do pěstounských rodin, vede s pěstouny i dětmi osobní rozhovory, doprovází je při jednáních a zajišťuje pro ně další služby.
 • Vybírá a objednává externí odborné služby (například poradenství speciálního pedagoga nebo rodinnou terapii) se zřetelem k zájmům a potřebám dítěte a obsahu individuálního plánu dítěte.
 • Vede zápisy o uskutečněných jednáních s rodinou a službách, které pro ni byly zajištěny, a předkládá jejich seznam místně příslušnému oddělení sociálně právní ochrany dětí (ospod) minimálně jednou za půl roku. Tyto informace slouží k aktualizaci individuálního plánu dítěte, který sestavují pracovnice ospod.
 • Podílí se na přípravě vzdělávacích akcí pro pěstouny zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
 • Má povinnost informovat místně příslušný ospod o dětech, které splňují ohrožení uvedená v § 6 Zákona o sociálně právní ochraně dětí.
 • Vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny.

Vedoucí oddělení

 • Podává zájemcům o pěstounskou péči obecné informace o službách, které organizace pěstounským rodinám zajišťuje.
 • Seznamuje zájemce o podpis dohody o výkonu pěstounské péče s jejím obecným zněním a informuje o rozsahu práv a povinností obou stran plynoucí z této dohody.
 • Připravuje pro pěstouny konkrétní znění dohody. Její obsah je v souladu s potřebami a zájmy dítěte a s individuálním plánem dítěte, který sestavují pracovnice místně příslušného oddělení sociálně právní ochrany dětí (ospod).
 • Pěstounům, s kterými má organizace sepsánu dohodu o výkonu pěstounské péče, a kterým byla určena jako klíčová pracovnice, pomáhá při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
 • Pro tento účel dochází do pěstounských rodin, vede s pěstouny i dětmi osobní rozhovory, doprovází je při jednáních a zajišťuje pro ně další služby.
 • Vybírá a objednává externí odborné služby (například poradenství speciálního pedagoga nebo rodinnou terapii) se zřetelem k zájmům a potřebám dítěte a obsahu individuálního plánu dítěte.
 • Navazuje spolupráci s externími dodavateli odborných služeb, informuje je o podmínkách vzájemné spolupráce a sepisuje s nimi dohody o spolupráci.
 • Vede zápisy o uskutečněných jednáních s rodinou a službách, které pro ni byly zajištěny, a předkládá jejich seznam místně příslušnému oddělení sociálně právní ochrany dětí (ospod) minimálně jednou za půl roku. Tyto informace slouží k aktualizaci individuálního plánu dítěte, který sestavují pracovnice ospod.
 • Kontroluje obsah a pravidelnost půlročních zpráv o výkonu pěstounské péče pěstounských rodin.
 • Je odpovědná za výběr témat a realizaci vzdělávacích akcí pro pěstouny zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
 • Má povinnost informovat místně příslušný ospod o dětech, které splňují ohrožení uvedená v § 6 Zákona o sociálně právní ochraně dětí.
 • Vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny.
 • Poskytuje odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.

Ředitelka

 • Podává zájemcům o pěstounskou péči obecné informace o službách, které organizace pěstounským rodinám zajišťuje.
 • Seznamuje zájemce o podpis dohody o výkonu pěstounské péče s jejím obecným zněním a informuje o rozsahu práv a povinností obou stran plynoucí z této dohody.
 • Podepisuje dohody o výkonu pěstounské péče.
 • Navazuje spolupráci s externími dodavateli odborných služeb, informuje je o podmínkách vzájemné spolupráce a sepisuje s nimi dohody o spolupráci.
 • Přijímá stížnosti na způsob práce zaměstnankyň organizace a tyto stížnosti vypořádává.
 • Má povinnost informovat místně příslušný ospod o dětech, které splňují ohrožení uvedená v § 6 Zákona o sociálně právní ochraně dětí.
 • Vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny.

Odborný lektor/konzultant

 • Vede vzdělávací nebo poradenské aktivity pro pěstouny nebo děti v pěstounské péči.

Hlídací osoba

 • Pečuje krátkodobě o děti svěřené do pěstounské péče dle zadání pěstouna a klíčové pracovnice RvC.