Pěstounská péče

Posláním Rodiny v centru je podporovat rodiny v péči o děti a poskytovat jim pomoc v situacích, kdy to potřebují.

Poslání střediska pěstounské péče je pomáhat pěstounům zajistit pocit bezpečí pro děti, které se rozhodli přijmout. Respektujeme je a posilujeme jejich schopnost udržovat vztahy s biologickou rodinou dítěte.

Cílem pro rok 2017 je, aby děti, které z různých důvodů vyrůstají v jiné než biologické rodině, neztratily kontakt se svou původní rodinou.

Cílovou skupinou jsou:

  • Osoby pečující a osoby v evidenci, s kterými organizace uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče dle § 47b zákona č. 401/2012 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a svěřené děti (dále jen ZSPOD). Rodina v centru doprovází pouze pěstounské rodiny pečující o děti vedené v Liberecké kraji.
  • Jiné osoby odpovědné za výchovu (biologičtí rodiče a vykonavatelé jiné formy náhradní rodinné péče)
  • Zájemce o náhradní rodinnou péči z řad široké veřejnosti
  • Děti nacházející se v obtížné situaci

Maximální kapacita zařízení je 80 pěstounských rodin.

 

RvC_brožura