Lektorský tým

Spolupracujeme s těmito odborníky:

 

Mgr. Veronika Uhlířová

Psychoterapeutka, psycholožka a facilitátorka

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě UP v Olomouci a profesionalizovala svou práci díky dlouhodobému výcviku Umění terapie v systematickém přístupu. Absolvovala řadu dalších kurzů a výcviků z oblasti práce s traumatem, facilitace nebo kreativních metod práce s klienty. Ředitelka organizace Velký vůz Sever. www. velkyvuz-sever.cz

 

PhDr. Zdeňka Průchová

Psycholožka a psychoterapeutka

Vystudovala sociální pedagogiku na VŠ pedagogické v Hradci králové a jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Absolvovala sebezkušenostní výcvik ve skupinové a komunitní terapii SUR a dvouletý akreditovaný kurz v arteterapii a artefiletice. Pracuje jako psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně v České Lípě, kde se zaměřuji na děti a dospívající s výchovnými a osobnostními problémy. Od roku 2013 se zabývá zejména rodinnou terapii psychosomatických poruch.

 

PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D. 

Socioložka a koučka

Věnuje se tématu postavení žen ve společnosti, jejich rolím a sebepojetí, jak na vědeckém poli, tak v oblasti koučování. Je absolventkou doktorandského studia sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v rámci systému Principů života, semestrální kurz řešení konfliktu na American university ve Washingtonu, D.C. (USA). Je také absolventkou dvouletého výcviku v profesních dovednostech Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci. Realizuje  sebezušenostní semináře, věnuje se koučinku konzultacím v oblasti osobního rozvoje.

 

 

Daniela Chovancova FotkaIng. Daniela Chovancová

Finanční a dluhová poradkyně

Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, obor právo a finance. Pracovala ve státní správě v oblasti řízení lidských zdrojů a personalistiky. Absolvovala kurzy finanční gramotnosti a zodpovědného zadlužování. Realizuje vzdělávací semináře v oblasti vedení rodinných financí, rodinného rozpočtu a zodpovědného zadlužování, včetně poskytování individuálních konzultací.

Mgr. Kateřina Neradová, DiS.

Psycholožka

Vystudovala VOŠ právně-ekonomickou v Liberci a jednooborovou psychologii FF UK v Praze. Od roku 2007 pracuje jako psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně v České Lípě od roku 2009 je dobrovolnou poradkyní v Bílém kruhu bezpečí – poradně pro oběti trestných činů, pobočka Liberec.

 

Fotka na web HankaMgr. Hana Heindorferová

Psycholožka

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v existenciální analýze a logoterapii a  řadu dalších kurzů a výcviků z oblasti práce s traumatem, terapie párového vztahu, práce s dětmi.Pracuje jako psycholožka v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci, kde se zaměřuji na rodinné poradenství a přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů. Spolupracuje s doprovázejícími organizacemi jako lektor a rodinný terapeut pro pěstounské rodiny.

 

Fotka na web DavidPhDr. David Cichák

vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci

 Vystudoval speciální pedagogiku na UJAK Praha. Absolvoval sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii SUR, výcvik v rodinné a systemické terapii, kurz terapie párového vztahu, řadu dalších výcviků a kurzů v oblasti drogové závislosti a krizové intervence a supervizní výcvik ČIS.Pracuje jako vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci.Spolupracuje s doprovázejícími organizacemi jako lektor a rodinný terapeut pro pěstounské rodiny.

 

Fotka na web HanušováLudmila Hanušová

Psychoterapeutka, arteterapeutka a lektorka

Vystudovala jsem  střední pedagogickou školu obor vychovatel/ka, pokračovala na Universitě Karlově oborem Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování a terapeutické obzory jsem si rozšířila na Pražské psychoterapeutické fakultě. Pracovala jsem na Základní škole v oblasti zájmové činnosti dětí, poté jsem se stala vychovatelkou, učitelkou, sociální a výchovnou poradkyní na střední škole a  psychoterapeutkou. To už jsem pracovala  ve středisku výchovné péče, s dětmi (a jejich rodinami),  které měly potíže s chováním nebo přišly do styku s užíváním drog, trápily je poruchy příjmu potravy, nebo jim učarovaly automaty.  Oddělení pro děti s poruchami chování jsem nějako dobu i vedla. I když s problematikou náhradní rodinné výchovy se setkávám velmi dlouho, posledních 7 let jí zabývám intenzivně.  Mými zásadními tématy jsou, mimo jiné, zejména  využití případových a rodinných konferencí v péči o ohrožené děti, doprovázení náhradních rodin, dospívající v NRP, pěstounská péče na přechodnou dobu (profesionální pěstounství), identita či výchova dětí jiných etnik. Lektoruji řadu let, témata se vždy „točí“ okolo sociálně ohrožených dětí a péčí o ně.

VodičkováMgr. Michaela Vodičková

Sociální pracovnice, lektorka a konzultantka v sociálně-právní a psychosociální oblasti

 

Vystudovala FF Univerzity Karlovy v Praze, obor sociální práce, pracovala na oddělení péče o děti, na krizovém telefonu, ve státní správě jako vedoucí oddělení sociálních služeb, financování a projektů. Absolvovala řadu akreditovaných kurzů a výcviků zaměřených na krizovou intervenci, sociální prevenci, sociální poradenství, komunikaci, neverbální techniky, management, vedení týmů, práce s klienty, tvorbu strategických dokumentů, plánování sociálních služeb a zákon o sociálních službách. Má zkušenosti s přednášením na TU v Liberci i s lektorováním seminářů a kurzů s různorodou tematikou pro NNO i úřady.  Spolupracuje s doprovázejícími organizacemi – jako lektorka psychosociálních témat pro pěstouny Zvláštní oblastí zájmu je pro ni práce s rodinami s umírajícím členem a semináře s tématem konce lidského života.